Jednotky SI

» Základní jednotky
» Odvozené jednotky
» Vedlejší jednotky
» Různé jednotky
» Násobky a díly

Základní jednotky SI soustavy

Tabulka základních jednotek soustavy SI

Veličina Název jednotky Značka
délka metr m
hmotnost kilogram kg
čas sekunda s
elektrický proud ampér A
termodynamická teplota kelvin K
svítivost kandela cd
látkové množství mol mol

Definice základních jednotek

Praktická realizace jednotek

Odvozené jednotky

Tabulka odvozených jednotek soustavy SI

Název veličiny Rozměr jednotky Název j. Značka j.
rovinný úhel 1 radián rad
prostorový úhel 1 steradián sr
kmitočet s-1 hertz Hz
síla m.kg.s-2 newton N
tlak, mechanické napětí m-1.kg.s-2 pascal Pa
energie, práce, teplo m2.kg.s-2 joule J
výkon m2.kg.s-3 watt W
elektrický náboj s.A coulomb C
elektrické napětí, el. potenciál, elektromotorické napětí m2.kg.s-3.A-1 volt V
elektrická kapacita m-2kg-1.s4.A2 farad F
elektrický odpor m2.kg.s-3.A-2 ohm Ω
elektrická vodivost m-2.kg-1.s3.A2 siemens S
magnetický indukční tok m2.kg.s-2.A-1 weber Wb
magnetická indukce kg.s-2.A-1 tesla T
indukčnost, vzájemná indukčnost m2.kg.s-2.A-2 henry H
světelný tok cd lumen lm
osvětlení m-2.cd lux lx
aktivita s-1 becquerel Bq
dávka m2.s-2 gray Gy
ekvivalentní dávka m2.s-2 sievert Sv

Vedlejší jednotky

Tabulka vedlejších jednotek soustavy SI

Veličina Název Značka Vztah k hlavní jednotce
čas minuta min 60 s
hodina h 3600 s
den d 86 400 s
rovinný úhel (úhlový) stupeň ° (π/180) rad
(úhlová) minuta ' (π/10 800) rad
vteřina " (π/648 000) rad
grad, gon g, gon (π/200) rad
délka astronomická jednotka AU 1,49598.1011m
parsek pc 3,0857.1016 m
světelný rok ly 9,4605.1015 m
plošný obsah hektar ha 104 m2
objem litr l, L 10-3 m3
hmotnost tuna t 103 kg
atomová hmotnostní jednotka u 1,660 57.10-27 kg
délková hmotnost tex tex 10-6 kg.m-1
optická mohutnost dioptrie D 1 m-1
energie elektronvolt eV 1,602 19.10-19 J
zdánlivý výkon voltampér V.A  
jalový výkon var var  

Různé doplňkové jednotky

decibel [dB] - logaritmická jednotka používaná k vyjádření zvláště akustické intenzity. Rozdíl 20 dB znamená rozdíl 10krát větší amplitudy signálu a 100krát většího výkonu. Obvykle se používá pro vyjádření relativního poměru signálů. Je-li použit ve významu absolutní hodnoty intenzity zvuku, pak se za výchozí hodnotu 0 dB považuje akustický výkon 10-12 W.m-2 (jedná se o prahovou intenzitu slyšitelnosti čistého tónu o frekvenci 1000 Hz).

Násobky a díly jednotek

Násobek, díl Zkr. Koeficient Poznámka
základ   1  
iotta Y 1 E+24  
zetta Z 1 E+21  
exa E 1 E+18  
peta P 1 E+15  
tera T 1 E+12 Tera pochází z řeckého teras = nebeské znamení
giga G 1 000 000 000 Giga pochází z řeckého gigas = obr
mega M 1 000 000 Mega pochází z řeckého megas, megalé, mega = veliký, mohutný, četný.
kilo k 1000 Z řeckého chilioi = tisíc
hekto h 100 Z řeckého hekaton = sto. Mělo by být používáno vyjímečne.
deka da 10 Mělo by být používáno vyjímečne. Řecké slovo deka = deset.
deci d 0,1 Mělo by být používáno vyjímečne. Latinské decimus = desetinna.
centi c 0,01 Mělo by být používáno vyjímečne. Latinské slovo centum = sto.
mili m 0,001  
mikro µ 0,000 001  
nano n 0,000 000 001 Nano pochází z italského nano = trpaslík
piko p 1 E-12 Piko pochází z italského piccolo = maličký
femto f 1 E-15 Femto pochází ze švédského femton = patnáct
atto a 1 E-18 Atto pochází z dánského a norského atten = osmnáct
zepto z 1 E-21  
yocto y 1 E-24  
 

Převzato ze stránek conVERTER  conVERTER. Originál naleznete ZDE.