Encyklopedie automatizace
A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

zobrazit slovník Zobrazit všechny pojmy


Pojmy
Absolutní adresaPřímé (absolutní) číselné označení místa v paměti. Je-li součástí instrukce tzv. relativní adresa, převede se na a. a. modifikací obsahem některého z registrů.více na Wikipedia: Absolute address
Absolutní stabilitaPojem, který se vyskytuje při řešení stability nelineárních systémů. Zatímco u lineárních systémů je stabilita jednoznačně dána vlastními parametry systému a nezávisí ani na jeho okamžitém stavu, ani na bu¬dicích signálech, u nelineárních systémů není pojem stabilita nelineár¬ního systému jednoznačný, a proto se musí používat další definice sta¬bility — např. stabilita v malém a ve velkém, asymptotická stabilita atd. A. s. znamená, že určitým způsobem definovaná stabilita neplatí jen pro jeden konkrétní systém, ale pro celou třídu systémů, jejichž lineární část a nelineární část splňují jisté podmínky.
Adaptivní regulaceŘízení, ve kterém jsou pro změnu typu řídicích parametrů nebo vlivu řídicích parametrů případně obou použity automatické prostředky, aby byla zdokonalena činnost řídicího systému.
Akční členAkčními členy míníme všechny prvky, které jsou určené k využití zpracované informace. Jsou to tedy prvky na konci řetězce zpracování informace. Nastavují velikost akční veličiny, tj. realizují vstup do regulované soustavy. Jejich nejčastějšími představiteli jsou pohony a na ně navazující regulační orgány.
AlgoritmusPosloupnost operací, kterými je určen nějaký proces, obvykle výpočetní. Má být přesný a jednoznačný. Dále má být použitelný pro celou třídu výchozích údajů a má vést k získání výsledných údajů. Často mluvíme o algoritmu řešení dané úlohy. Příkladem může být Gaussova eliminační metoda pro řešení soustavy lineárních algebraických rovnic nebo postup při obsluze některého technického zařízení.více na Wikipedia: Algorithm
ampér zn. A, jednotka elektrického proudu, čtvrtá základní jednotka SI. Definice: ampér je proud, který při stálém průtoku dvěma rovnoběžnými přímými, nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu, umístěnými ve vakuu ve vzdálenosti 1 metru (od sebe), vyvolá mezi vodiči sílu 2.10-7 newtonu na jeden metr délky (definice z roku 1948)
Analogový signálSignál, jehož informační parametr může nabývat jakékoliv hodnoty v daném rozsahu.
AnemometrAnemometr (z řec. anemos = vítr), přístroj k měření okamžité rychlosti vzduchu (plynů), používaný hlavně ve vzduchotechnice a v meteorologii. Nejznámější je anemometr lopatkový (větrník jako u ventilátoru), kterým lze měřit rychlosti asi od 0,3 m/s a anemometr miskový s tzv. Robinsonovým křížem, kterým lze měřit rychlosti asi od 0,7 m/s. Má ovšem značnou setrvačnost, jež průměruje rychlejší změny rychlosti vzdušiny. Indikační výstup je různý. Existují také anemometry tlakové. Citlivější jsou anemometry elektronické s tranzistorovým měřicím systémem, měřicí rychlosti již od 0,1 m/s, umožňující připojení na registraci. Pro malé rychlosti (plouživé) se používá termoanemometr, odporový (žárový) anemometr nebo anemometr se studeným vláknem.
anoda elektroda, připojená v elektrickém obvodu ke kladném potenciálu vzhledem k druhému pólu, ke katodě
AproximaceNahrazení složité funkce, kterou často nelze analyticky definovat funkci jednodušší. V praxi se nejčastěji vyskytují tyto dva případy: 1. Aproximace časové funkce stupňovitou funkcí nebo funkcí lineární 2. Aproximace nelineárních charakteristik 3. Aproximace dynamických vlastností soustavvíce na Wikipedia: Approximation
aretace ochranné mechanické zařízení, kterým se podepře nebo uchytí choulostivá část měřicího zařízení v době, kdy se neměří nebo při transportu. Aretují se např. vahadla přesných vah, závěsy galvanometrů, střelky kompasů apod.
Ashbyův homeostatRelativně jednoduchý fyzikální model složitých homeostatických pochodů, které lze pozorovat v tělech živočichů. Homeostáze je činnost živého organismu, která umožňuje zaujímat rovnovážný stav při působení množiny vnějších vlivů. Jako příklady homeostáze lze uvést mechanismy udržující ve stanovených mezích koncentraci glukózy v krvi, vnitřní teplotu teplokrevných živočichů, krevní tlak v aortě apod. W.R. Ashby, anglický neurolog a psychiatr sestavil elektromechanický a později elektronický model těchto homeopatických pochodů. Nejjednodušší A.h. je tvořen čtyřmi elektromagnety, z nichž každý svým posuvným jádrem ovládá tři posuvné rezistory, zapojené v obvodu zbývajících elektromagnetů, a sám je napájen přes tři posuvné rezistory, ovládané polohou jader zbývajících tří elektromagnetů. Každý prvek A.h. má tři vstupy a tři výstupy. Při připojení elektrické energie k systému se jádra elektromagnetů začnou pohybovat, a ovládají tak budící proud dalších elektromagnetů. Systém buď po určité době nalezne jednu z velkého množství rovnovážných poloh nebo se jedno jádro dostane do krajní polohy. V tomto případě se jádra samočinně uspořádají do nové prvotní polohy a A.h. hledá znovu rovnovážný stav. Nakonec systém vždy nalezne dočasný rovnovážný stav.více na Wikipedia: Homeostat from Ashby
atmosféra normální zn. atmn, jednotka tlaku (tlakové výšky), mezinárodně přijatá jako normální hodnota barometrického tlaku s hodnotou 1 atmn = 101 325 Pa (pascal)
AutomatObvykle chápán jako zařízení, které na jisté vstupní signály a podle určitého postupu dává samočinně určité výstupní signály. Abstraktní automat je určen třemi množinami – vstupní abecedou X, výstupní abecedou Y, množinou vnitřních stavů stavů S a dvěma funkcemi – přechodovou a výstupní. Jsou-li množiny X, Y, S konečné, mluvíme o konečném automatu. Závisí-li hodnota na výstupu pouze na vstupní hodnotě, mluvíme o kombinačním automatu. Posloupnost vstupních písmen z abecedy X se nazývá vstupní slovo. Analogicky se definuje výstupní slovo. Automat pracuje v diskrétním čase. V každém taktu příjme automat jedno písmeno vstupního slova, změní stav a na výstupu se objeví příslušné písmeno výstupní abecedy. Jsou-li přechodová a výstupní funkce jednoznačně určeny vstupem a stavem, mluvíme o deterministickém automatu.
automatizace vykonávání činnosti prostředky zajišťujícími samočinný chod. Jinak činnost, která probíhá bez lidského působení, nebo zařízení jež působí samočinně