Encyklopedie automatizace
A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

zobrazit slovník Zobrazit všechny pojmy


Pojmy
bar zn. bar, jednotka tlaku mimo soustavu SI. Je uznána CIPM pro dočasné použití. 1 bar = 100 kPa (přesně); 1 mbar = 1 hPa
barograf přístroj zaznamenávající hodnoty barometrického tlaku v závislosti na čase.
barometry tlakoměry, sloužící výhradně pro měření barometrického tlaku (tj. tlaku okolního ovzduší, přesněji místního tlaku vzdušného obalu Země). Barometry se dělí na: 1. barometry kapalinové, 2 barometry deformační, 3. barometry pístové pro zvláště přesná etalonová měření.
běhoun vah vyvažovací závaží pohyblivé po vahadle. Změnou jeho polohy na vahadle se dosahuje rovnováha
Bílý šumNáhodný signál, jehož výkonová spektrální hustota je konstantní. To znamená, že v tomto signálu jsou rovnoměrně zastoupený signály všech frekvencí od nuly do nekonečna. Jeho autokorekční funkce má tvar jednotkového Diracova impulsu. Fyzikální realizace bílého šumu není možná., neboť bychom museli realizovat zdroj, který by byl schopen dodávat v celém pásmu kmitočtů konstantní energii. Pro praktické účely se proto bílý šum nahrazuje různými typy pseudonáhodných signálů, které splňují vlastnosti bílého šumu pouze v omezeném pásmu kmitočtů.více na Wikipedia: White noise
Binární kódKód, který jednoznačně přiřazuje k dané informaci kombinaci pouze dvou různých znaků 0 a 1 nebo dvouhodnotový signál. Tato kombinace má libovolný počet těchto elementárních znaků 0 a 1. Např. dekadickému číslu 5 ke přiřazena kombinace 0101. B.k. se používá nejčastěji v číslicových obvodech k vyjádření dekadických čísel. Informace, k níž přiřazujeme kombinaci binárních znaků, nemusí však být jen číslice. Může to být například písmeno, libovolných znaků, nemusí však být jen číslice. Může to být např. písmeno, libovolný znak nebo jiná dohodnutá informace.více na Wikipedia: Binary code
BionikaVědní obor, který se zabývá zkoumáním možností uplatnění některých principů organizace reálných biologických systémů v technické praxi pro navrhování dokonalejších technických zařízení. Jako příklad lze uvést snahu o zdokonalení struktury dnešních samočinných počítačů na základě neurofyziologického a kybernetického popisu struktury mozku. Bionika sleduje i opačný cíl – konfrontací skutečných biologických systémů a jejich bionitických modelů, předat získané výsledky biologům a lékařům jako materiál ke zkoumání a k rozvoji nových metod vyšetřování ve zdravotnictví apod. Název vědního oboru pochází z řeckého bios – život.více na Wikipedia: Bionics, Biocybernetics
BIPM Mezinárodní úřad vah a měr, viz Bureau International des Poids et Mesures
bit (zkratka z binary digit – dvojková číslice) nejmenší, dále nedělitelné množství informace (představuje rozhodnutí mezi dvěma možnostmi, buď jedné nebo druhé), obvyklé násobky jsou kilobit a megabit
Bod rosnýStav, ve kterém je vzduch vodními parami právě nasycen. Teplota rosného bodu závisí na (parciálním) tlaku vodní páry ve vzduchu. V případě, že vzduch je vodními parami nasycen, pak relativní vlhkost vzduchu se rovná 100%. Klesne-li teplota vzduchu pod teplotu rosného bodu, vodní páry kondenzují (vytváří se rosa nebo jinovatka).
Bod táníTeplota, při níž dochází k přeměně fáze pevné v kapalnou.
Bod trojnýTeplota, při níž jsou v termodynamické rovnováze všechny tři fáze (pevná, kapalná i plynná). Bod v diagramu t - p (teplota - tlak), v němž se protíná čára tuhnutí, vypařování a sublimace.
Bod tuhnutíTeplota, při níž dochází k přeměně kapalné fáze v pevnou.
Body teplotní pevnéTermodynamické stavy těles, jejichž realizace a příslušné hodnoty teplot tvoří základ Mezinárodní teplotní stupnice.
brutto hmotnost tělesa včetně hmotnosti obalu nebo spoluodvažovaného dopravního prostředku
Brzdění servomotoruMetoda zmenšování úhlové rychlosti servomotoru. Servomotor lze brzdit několika způsoby. Servomotor pracuje při brzdění na brzdné momentové charakteristice, která odpovídá zvolenému způsobu brzdění. 1. Generátorové brzdění 2. Dynamické brzdění 3. Brzdění protiproudem
Bureau International des Poids et Mesures zkr.BIPM, Mezinárodní úřad pro váhy a míry byl založen na základě Metrické konvence, podepsané v Paříži 20. května 1875 a sídlí v pavilonu de Breteuil v parku de Saint-Claud v Sevres u Paříže ve Francii. Budovy BIPM leží na exteritoriálním území. Jeho provoz je financován společně členskými státy Metrické konvence. K 1.lednu 1999 bylo 52 členských států. Úkolem BIPM je celosvětové zajištění jednotnosti fyzikálních měření. Prvním posláním po jeho vzniku bylo pro všechny členské státy opatřit prototypy metru a kilogramu, vyhodnotit je a zajistit jejich vazbu na BIPM. Dnes zajišťuje BIPM celosvětově primární etalonáž základních veličin SI a podílí se na výzkumu dalšího zpřesnění jejich realizace
byte též bajt nejmenší adresovatelná jednotka entit tvořená osmi bity, obvyklé násobky jsou kilobyte, megabyte a gigabyte