Encyklopedie automatizace
A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

zobrazit slovník Zobrazit všechny pojmy


Pojmy
cejchování měřidel starý název pro ověřování a kalibraci. Zjišťovalo se, zda měřidlo vyhovuje předepsaným náležitostem a v kladném případě se opatřilo cejchem
centpůvodně stonásobek různých liber, u regionálních, též stará jednotka hmotnosti používaná v býv. Rakousku a u nás i v řadě jiných zemí s hodnotou 50 kg (= stonásobek metrizované libry). Po metrizaci rovný 100 kg. Setkáme se s ním v Německu (1 Doppelzentner = 100 kg.
centimetr zn. cm, setina metru základní jednotka bývalé soustavy jednotek CGS
CitlivostCitlivost systému: je obecně velikost odezvy na jednotkovou změnu kterékoliv veličiny, která na systém působí. Citlivost obecného systému je tedy více a jsou dány parciálními derivacemi výstupní proměnné podle jednotlivých veličin, jejichž působení na systém se uvažuje. Citlivost měřícího přístroje: vyjadřuje velikost údaje měřidla v dílcích nebo relativních jednotkách (výchylku), připadající na jednotku měřené veličiny.více na Wikipedia: Sensitivity
CitlivostPoměr odezvy měřicího přístroje a odpovídající změny podnětu na jeho vstupu.
Clona měřicíPevné průtokoměrné čidlo tvaru desky s kruhovým otvorem, zužujícím průtočný profil uzavřeného průtoku kruhovým potrubím, kde se vytváří tlakový rozdíl, z něhož se odvozuje hodnota průtoku. Nedokonalou přeměnou kinetické energie v energii potenciální (třením, vířením) vzniká za clonou trvalý pokles tlaku, tzv. tlaková ztráta.
Cyklus CarnotůvUzavřený termodynamický děj, neboli soubor několika po sobě následujících stavových změn (dějů), končící stavem výchozím. Ze všech vratných cyklů má ideální Carnotův cyklus nejvyšší účinnost. Cyklus se skládá ze dvou dějů adiabatických a dvou dějů izotermických.
chvění stojaté vlnění vznikající v ohraničeném prostředí v důsledku interference vlnění odražených v různých směrech od hraničních ploch prostředí. Viz vlnění, resp. kmitání, stojaté vlnění
chyba absolutní termín, kterým se rozlišuje chyba v absolutních hodnotách od chyby relativní (poměrné)
chyba relativní poměr (absolutní) chyby, vyjádřené hodnotou měřené nebo vytvářené veličiny ke konvenčně pravé hodnotě