Encyklopedie automatizace
A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

zobrazit slovník Zobrazit všechny pojmy


Pojmy
Datová sběrniceProstředek přenosu informací mezi stanicemi propojenými nejméně jedním datovým přenosovým vedením.
DDCDirect Digital Control, tj. přímé číslicové řízení - činnost regulátoru je uskutečňována číslicovým řízením (ovšem nevylučuje použití analogových signálů).
deformace též přetvoření, změna tvaru pevných těles způsobená silovými, teplotními, vlhkostními popř. jinými účinky. U technických materiálů rozeznáváme deformaci pružnou (v mezích Hookeova zákona, kdy se těleso po ukončení působení vrátí do původního tvaru) a deformaci trvalou
Děj adiabatickýTermodynamický děj, probíhající za stálé entropie, tzn. že se soustavě při tomto ději energie (teplo) ani nepřivádí, ani neodvádí.
Děj izotermickýTermodynamický děj, probíhající za stálé teploty.
DekodérZařízení s mnoha vstupy a výstupy, sloužící pro automatický převod informace z jednoho kódu do jiného. Např. určité kombinaci vstupních signálů je přiřazen pouze jeden určitý signál na určitém výstupu. D. v užším slova smyslu je zařízení pro převod číselné informace z binárního kódu (dvojkového) do kódu 1 z 10 (zařízení pro opačný převod se nazývá kodér)více na Wikipedia: Decoder
DekodérZařízení s mnoha vstupy a výstupy, sloužící pro automatický převod informace z jednoho kódu do jiného. Např. určité kombinaci vstupních signálů je přiřazen pouze jeden určitý signál na určitém výstupu. D. v užším slova smyslu je zařízení pro převod číselné informace z binárního kódu (dvojkového) do kódu 1 z 10 (zařízení pro opačný převod se nazývá kodér)více na Wikipedia: Decoder
dělení stupnice u analogové stupnice soubor (řada) čárek k čtení nebo k nastavování hodnot příslušné veličiny. Dělení je charakterizováno intervalem (vzdáleností) čárek a hodnotou dílku stupnice. Nejmenší interval délky dílku stupnice je u přímé stupnice asi 0,01 mm (např. u fotograficky zhotovené stupnice na skle), u kruhové zpravidla 1o. Čárky mají být krátké, ostře ohraničené a stejně tlusté. U některých speciálních stupnic jsou použita namísto čárek barevná pole.
Dělič kmitočtuZařízení, které má zmenšit kmitočet daného signálu v pevně daném poměru. Dnes je častým řešením převod původního signálu na posloupnost impulsů, které se čítají čítačem. Jakmile je tento čítač naplněn, vydá výstupní impuls a pokračuje znovu v čítání. Kmitočet výstupních impulsů je pak dán původním kmitočtem děleným kapacitou čítače. Toto řešení d. k. je výhodné, protože umožňuje zpracovávat velký rozsah vstupních kmitočtů a protože kapacitu čítače lze nastavit zpětnými vazbami na libovolné celé číslo (tedy i jakékoliv prvočíslo) a jím pak dělit.
Detektor úrovněPřístroj, který rozlišuje, zda úroveň střídavých napěťových signálů (vyjádřená v decibelech nebo přímo v jednotkách napětí) nebo okamžitá hodnota stejnosměrných signálů dosáhla určité předem definované meze, nebo zda tuto mez překročila. Název se používá často v přeneseném smyslu také pro měřič úrovně vysokofrekvenčního signálu.
Diagnostický systémSoubor prostředků umožňujících průběžně a dlouhodobě zjišťovat technický stav určitého provozního zařízení. D. s. má dvě hlavní složky, nazývané obvykle termíny převzatými z výpočetní techniky: technické vybavení a programové vybavení. K technickému vybavení d. s. patří především úprava základního zařízení (např. vyvedení kontrolních bodů) a vlastní diagnostické zařízení, které umožňuje zjistit technický stav základního zařízení během nejkratší možné doby a s minimem montážních prací. Dále sem patří prostředky k automatickému řízení činnosti diagnostického zařízení. Jsou to např. prostředky k řízení posloupnosti jednotlivých měření a záznamu jejich výsledků. Zpravidla se zde používá řídicí počítač, zařazený na nejnižší úrovni hierarchického systému.
diagnostika soubor metod ke zjišťování vlastností a parametrů zkoumaného objektu (např. příznaků nemoci v lékařské diagnostice nebo chodu nějakého ústrojí v technické diagnostice)
Diferenciální selsynZařízení určené pro převod úhlu mechanického otáčení na elektrický signál. Rotor, který je mechanicky natáčen osou s výchylkou, nese jednofázové vinutí. Stator, který má trojfázové vinutí, je napájen ze statoru jiného selsynu. Díky tomuto napájení se v dutině statoru indukuje střídavé magnetické pole, jehož osa má výchylku. Napětí indukované ve vinutí rotoru je úměrné rozdílu nebo součtu obou výchylek. Diferenciální selsyny se vyrábějí pro kmitočty napájecího napětí 50 Hz a 500 Hz.více na Wikipedia: Differential synchro, Differential selsyn
difúze pomalé pronikání částic plynu nebo kapaliny otvory v membránách nebo míšení s jinými plyny nebo kapalinami při chaotickém tepelném pohybu
Diskrétní signálsignál, který přenáší informaci pouze v určitých časových intervalech D. s. obvykle tvoří impulsy, amplitudově nebo šířkově modulované. Nejčastěji se vyskytuje amplitudová modulace pravidelně se opakujících impulsů. Takový signál lze popsat diskrétními stavovými rovnicemi nebo pomocí z-transformace.více na Wikipedia: Discontinuous signal, Discret signal
DiskriminátorElektronický obvod k přeměně střídavého modulovaného napětí na odpovídající stejnosměrné napětí. Od usměrňovače se liší tím, že jeho výstupní (stejnosměrné) napětí je úměrné amplitudě vstupního (střídavého) napětí a polarita výstupního napětí závisí na relativním fázovém posunu vstupního napětí proti napětí opěrnému. Pro nulové vstupní napětí má být výstupní napětí d. rovněž nulové. D. se často používají ve střídavých servomechanismech nebo při řízení stejnosměrných motorů, je-li na vstupu střídavá odchylka.
displej optické výstupní zařízení elektronických přístrojů. Vakuová obrazovka (až 1600/1200 zobrazovacích bodů), mnoho barevných odstínů. Ploché plazmové panely pro zobrazování většího počtu informací. Elektroluminiscenční tenkovrstvý displej (500/200 zobrazovacích bodů). Katodoluminiscenční displej pro znázorňování velkých znaků. Displej s kapalnými krystaly (LCD) i pro barevné zobrazení, s malým příkonem budicích obvodů, nízkou hmotností, nízkými náklady na výrobu
dopružování Jestliže nezmizí celá pružná deformace nějakého zatíženého tělesa ihned po jeho odtížení, nýbrž jen její část a zbytek až po nějaké době, říkáme tomuto jevu dopružování (elastická hystereze)
DriftZměna nastavené hodnoty výstupního napětí zesilovače při pevném vstupním napětí, tedy změna ofsetu zesilovače. V praxi se uplatňuje vždy nežádoucím způsobem u stejnosměrných zesilovačů, u nichž nelze vazebními členy mezi stupni potlačit přenos pomalých změn signálu. Příčinou d. jsou především nerovnoměrné změny teploty, které po zapnutí i při provozu zařízení ovlivňují charakteristiky součástek, především aktivních, a dále složky šumu těchto součástek v oblasti velmi nízkých kmitočtů. U zařízení konstruovaných tak, že v nich nevzniká tepelná kladná zpětná vazba, se projevuje kolísáním výstupního napětí kolem nastavené hodnoty.více na Wikipedia: Drift
Dvoustavová regulaceŘízení pomocí dvoupolohového výkonného prvku, jehož vstupní proměnná je signálem odchylky.
Dýza měřicíPevné průtokoměrné čidlo rotačního tvaru pro měření průtoku kapalných a plynných látek, které vytváří tlakový rozdíl, měřený odběrovými otvory. Nedokonalou přeměnou kinetické energie na potenciální (třením, vířením) vzniká za dýzou trvalý pokles tlaku, tzv. tlaková ztráta. Dýza má zaoblenou vtokovou stranu a válcovitou výtokovou stranu. Je vypracovaná řada konstrukčních řešení s příslušným doporučením geometrie. Výhodou dýzy ve srovnání např. s centrickou clonou je její stálejší charakteristika, protože její vstupní profil je odolnější proti opotřebení.
Dýza VenturihoMěřicí zařízení podobné Venturiho troubě, s tím rozdílem, že má proti ní krátký difuzor, zvětšují se však tlakové ztráty. Je však konstrukčně i výrobně jednodušší a menší.