Encyklopedie automatizace
A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

zobrazit slovník Zobrazit všechny pojmy


Pojmy
EEPROM(Electrically EPROM) jsou mazatelné paměti. Na rozdíl od EPROM se mažou elektrickými impulsy, doba mazání se pohybuje v milisekundách.
EIBEuropean Installation Bus = Evropská Instalační Sběrnice - Standard zavedený evropskou asociací EIBA od roku 1990.
Ekvitermní regulaceEkvitermní regulace zavádí do systému další veličinu a to venkovní teplotu. Takové regulátory pak přizpůsobují přívodní teplotu topné vody v závislosti na venkovní teplotě, nejčastěji pomocí směšovacích armatur. Hlavní roli zde mají tzv. náběhové křivky topné vody, což je vazba mezi venkovní teplotou a teplotou přívodu. V dodávaném regulátoru tak je přednastaven velký výběr náběhových křivek, z výroby většinou je nastaven na hodnotu teploty vody 90 °C při venkovní teplotě -15 °C. V součinnosti s instalovanými hodinami pak lze definovat období plného a tlumeného provozu. Při plném provozu se teplotní závislost řídí náběhovou křivkou, tlumený pak znamená automatické snížení požadované teploty o pevnou nebo variabilní hodnotu.
elasticita pružnost; též procentuální změna jedné proměnné vztažená k procentuální změně jiné proměnné
elektroda 1. běžně používané označení čidel používaných u snímačů pro potenciometrické (elektrometrické) měření, pH nebo elektrochemické analyzátory různého druhu (polarografické, depolarizační, galvanické, coulometrické, elektrolytické atd.) E. se dělí na měrné a srovnávací (referenční); 2. (elektrochemicky) tuhý nebo kapalný vodič, který má elektrický kontakt s elektrolytem
elektrolyt látka schopná elektrolytické disociace nebo roztok takové sloučeniny. Elektrolytickou disociací přitom rozumíme rozpad sloučeniny v ionty
Elektronické reléV původním smyslu relé doplněné elektronickým zesilovačem budicího proudu. E. r. je také bezkontaktový spínač s galvanicky odděleným obvodem řídicího proudu.více na Wikipedia: Electronic relay
Entalpie(H)Veličina definována vztahem H = U + pV, kde U značí termodynamickou energii, p tlak termodynamické soustavy a V její objem. Jednotkou je 1 joule = 1 J. Entalpie se někdy nazývá také tepelný obsah. Entalpie se používá při výpočtech termodynamických dějů, probíhajících při stálém tlaku a to namísto vnitřní energie. Změna entalpie spojená s přechodem soustavy z jednoho stavu do druhého, probíhajícím za stálého tlaku představuje množství tepla, jež je soustavě přiváděno (resp. odváděno). Např. při tání nebo vypařování, což jsou děje izobarické, rovná se skupenské teplo změně.
EPROM(Erasable PROM) patří mezi paměti, do nichž je možné opakovaně zapisovat. Paměťová informace se uchovává pomocí elektrického náboje. Ten je kvalitně izolovaný, a tak udrží svojí hodnotu i po odpojení napájecího napětí. Paměť se programuje speciálním programátorem. Je ji možné vymazat pomocí ultrafialového zařízení a po vymazání do ní opět zapsat nový program.
etalon měřicí prostředek (ztělesněná míra, přístroj nebo transduktor), který je realizací jednotky, nebo určité hodnoty nějaké fyzikální nebo technické veličiny a slouží pouze k zajišťování metrologické jednotnosti a přesnosti tím, že se na něj navazují pracovní měřidla. Příklady: etalon hmotnosti 1 kg, etalon odporu 100 W, etalonový ampérmetr, cesiový etalon frekvence, etalonová vodíková elektroda, referenční vzorek kortisolu v lidském séru, který má certifikovanou koncentraci aj. Etalony různých řádů se sestavují do schémat návaznosti.
etalon hlavní nejvýznamnější etalon většího souboru etalonů určité veličiny, zpravidla primární. Je zpravidla přímou realizací jednotky této veličiny (často u etalonu mezinárodního) nebo v národním souboru etalonů ten, který je navázán na etalon mezinárodní. V témže řádu je na něj navázán etalon svědecký nebo mezinárodně porovnávací a navazovací (pracovní). K jeho občasné kontrole slouží etalony svědecké
etalon mezinárodní etalon mezinárodně přijatý a uznávaný za vrcholný etalon určité veličiny. Je etalonem primárním. Příkladem jsou mezinárodní etalony základních veličin SI uchovávané v Mezinárodním úřadě vah a měr (BIPM) v Sevres. Za mezinárodní etalon může být přijat také etalon jiných veličin, než jsou základní veličiny SI, je-li za takový přijat několika státy
EthernetEthernet je síťovou koncepcí firmy XEROX pro místní počítačové sítě ( viz heslo LAN). Jde rovněž o druh karty síťového adaptéru.
experiment výzkumná metoda, při které se za přesně vymezených a kontrolovaných podmínek zjišťují určité reakce nebo způsoby chování s cílem ověřit závislost daných jevů na určitých podmínkách; dle podmínek se experimenty dělí na laboratorní (uskutečňované ve specifikovaných laboratorních podmínkách) a přirozené (realizované v podmínkách běžné praxe)