Encyklopedie automatizace
A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

zobrazit slovník Zobrazit všechny pojmy


Pojmy
GalvanometrElektr. měřicí přístroj s vysokou citlivostí, používaný k měření malých proudů a napětí (až 10-10 A a 10-6 V). Velké citlivosti se dosahuje aplikací závěsného uložení otočného ústrojí namísto uložení hrotového, Zavěšení je buď na volném nebo napjatém vláknu. Direkční moment je přitom vyvozován zkrucováním vlákna. Stupnice bývá lineární s nulou uprostřed. Podle druhu měřeného proudu se dělí na stejnosměrné a střídavé. Galvanometry stejnosměrné využívají většinou magnetoelektrické měřicí ústrojí, střídavé se podle principu činnosti dělí na: vibrační, elektrodynamické a magnetoelektrické s usměrňovači. Pro speciální účely se používají zvláštní druhy galvanometrů: s dvojím vinutím, diferenciální, strunové, balistické apod.
Gaussova rovinaRovina, ve které zobrazujeme komplexní čísla. V pravoúhlé soustavě souřadnic je komplexnímu číslu a + jb přiřazen bod se souřadnicemi (a;b). Body (a; 0) vyplňují reálnou osu, body (0; b) imaginární osu.více na Wikipedia: Gaussian plane
GenerátorZdroj určitého signálu. Podle typu signálu dělíme generátory na dvě hlavní skupiny: 1. Generátory určitého tvaru: Sem patří generátory sinusových, obdélníkových, trojúhelníkových a pilových kmitů, dále generátory impulsů a definovaných posloupností. Charakteristickými údaji jsou frekvence a amplituda generovaného signálu. 2. Generátory náhodných a pseudonáhodných signálů: Tyto generátory většinou nahrazují v určitém frekvenčním pásmu generátory bílého šumu. Charakteristickým údajem je spektrální charakteristika, popř. autokorekční funkce generovaného signálu.více na Wikipedia: Generátor
GyroskopObecně těleso, které rychle rotuje kolem své osy souměrnosti. Často se konstruuje v křížovém kloubu jako gyroskop se třemi stupni volnosti. Těžiště rotoru leží na ose rotoru, těžiště soustavy skládající se z rotoru a vnitřního prstence leží v těžišti vnitřního prstence a těžišti celého gyroskopu je na ose vnějšího prstence. Gyroskop se vyznačuje tím, že udržuje stálou polohu vzhledem k inerciálnímu souřadnému systému. Používá se zejména v letecké a raketové technice k přesné navigaci letadel, raket a družic. Tvoří podstatu tzv. gyrovertikály, což je přístroj umožňující pilotovi určit okamžitý sklon letadla v podélném a příčném směru. Gyrovertikála je na letadle umístěna tak, že osa vnějšího prstence souhlasí s podélnou osou letadla a osa vnitřního prstence je rovnoběžná s příčnou osou letadla. Rotující těleso rotuje kolem osy, která udržuje směr kolmo k zemi. Vlivem tření v obou osách gyroskopu při naklánění letadla v příčném a podélném směru dochází k precesi rotující části, a tím k chybám údajů o poloze letadla. Proto jsou gyrovertikály vybaveny automatickou korekcí. Gyroskopickým integrátorem se měří úhel náklonu rotoru gyroskopu.více na Wikipedia: Gyroskop