Encyklopedie automatizace
A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

zobrazit slovník Zobrazit všechny pojmy


Pojmy
IdentifikaceProces, kterým získáváme matematický model řízeného objektu ve formě soustavy diferenciálních nebo diferenčních, popř. jiných rovnic. Používané metody můžeme rozdělit do dvou skupin: 1. na základě fyzikálních a chemických zákonů sestavíme rovnice popisující statické a dynamické vlastnosti objektu; 2. i. provedeme měřením na regulované soustavě. Tyto metody i. dělíme dále na: a) deterministické metody i. b) statistické metody i.
ImpulsNáhlá změna velikosti fyzikální veličiny (tlaku, napětí, proudu) s omezenou (konečnou) dobou trvání, často velmi krátkou. Vyznačuje se amplitudou A a dobou trvání T.více na Wikipedia: Impulse
indikace údaj hodnoty měřené veličiny na stupnici nebo na displeji
indukce elektrická též elektrické posunutí nebo dielektrický posun, zn. D, vektorová veličina charakterizující pole uvnitř dielektrika, které má takové vlastnosti, že její indukční čáry probíhají spojitě v homogenním i nehomogenním dielektriku a přes jejich rozhraní. Pro názornost lze si představit, že počet indukčních čar, procházejících jednotkovou plochou, je číselně roven hodnotě elektrické indukce. Vzhledem k intenzitě elektrického pole E platí vztah D = .e E, kde e značí permitivitu e prostředí. Jednotkou indukce elektrické je 1 coulomb na 1 čtverečný metr = 1 C/m2
indukčnost vlastní zn. L, veličina udávající závislost magnetického indukčního tokuF na velikosti elektrického proudu I v uzavřením závitu: F = L•I. Jednotkou je 1 henry = 1 H
indukovaný navedený, uměle vyvolaný
InstrukceZakódovaná informace, přikazující počítači, kterou operaci má provést. Skládá se obvykle z kódu operace a adres operandů, s nimiž se má operace provést. Jednoadresová i. má např. tvar M 1543, kde M je kód operace, dvouadresová i. má tvar 14 2743 4235, kde 14 je kód operace. Mohou existovat i víceadresové i.více na Wikipedia: Instruction
Inteligentní důmAplikace nazývané Inteligentní domy jsou význačným vývojovým trendem v oblasti využívání budov ve vyspělém světě. Jsou to aplikace, které s pomocí sítě měřicích, akčních a komunikačních prvků, počítače a programového vybavení dokáží rychle, předvídavě, úsporně a účelně řídit požadované činnosti v domě z jednoho centra. Navíc mohou zpracované údaje zprostředkovat na libovolně vzdálené místo.
Inteligentní senzorInteligentní senzor (Smart Sensor) je senzor, který obsahuje obvody pro zpracování, analýzu a unifikaci signálu v jediném kompaktním provedení s citlivou částí (čidlem) senzoru.
InterpolaceMetoda určování hodnot funkce pro hodnoty nezávisle proměnných uvnitř intervalu, pro který nejsou funkční hodnoty zadány. Obvykle aproximujeme danou funkci známou funkcí, která má v daných bodech stejné hodnoty. Snažíme se, aby chyba byla co nejmenší.více na Wikipedia: Interpolation
IRCIndividual Room Control, tj. individuální řízení místností. IRC není žádný definovaný standard, přesto se začíná prosazovat do oblasti běžných staveb jako jsou rodinné domy, menší veřejné stavby a podobně. Primární funkcí je programem řízené vytápění jednotlivých místností, rozsáhlostí ostatních funkcí se jednotliví výrobci dost podstatně liší.
ISO International Organization for Standardization ( Mezinárodní organizace pro normalizaci), světová federace národních metrologických organizací, založená v roce 1946. K 1.1.2001 sdružuje ISO 88 členských zemí, 35 má statut dopisujícího člena a 10 statut pozorovatele (statut zřízen pro země s velmi slabou ekonomikou za únosných podmínek, a které jim umožňuje udržovat kontakt s mezinárodní normalizací). Nejvyšším orgánem je Generální shromáždění složené z delegátů členských zemí. Práci řídí Ústřední sekretariát se sídlem v Ženevě (Švýcarsko). Návrhy norem vypracovávají technické komise (TC), subkomise a pracovní skupiny. Práci organizují sekretariáty technických komisí, případně subkomisí, které jsou rozděleny mezi členské státy ISO
ITS-90Mezinárodní teplotní stupnice ITS 90 (přijatá v roce 1990) překrývá teplotní rozsah od 0,65 K až do nejvyšších teplot měřitelných podle Planckova radiačního zákona. Stupnice ITS 90 je dělena na několik rozsahů, resp. podrozsahů. Toto dělení je následující: Od 0,65 K do 5,0 K se přenos na sekundární etalony provádí germaniovými teploměry a odporovými teploměry rhodium -železo. Od 3,0 K do 24,5561 K se k definování T90 používá plynový teploměr s plyny 3He a 4He. Od 13,8033 K do 961,78 °C se teplotní stupnice realizuje pomocí platinových odporových teploměrů předepsaných vlastností. Základními sekundárními přístroji pro interpolaci v jednotlivých teplotních rozsazích a podrozsazích jsou odporové teploměry, případně termočlánky. Pro přesná měření v okolí teploty 0 °C je určen teplotní rozsah definovaný trojným bodem rtuti (-38, 8344 °C), trojným bodem vody (0,01 °C) a trojným bodem galia (29,7646 °C). Nad bodem tuhnutí stříbra je teplota T90 definována pomocí Planckova radiačního zákona. V radiační pyrometrii se vychází z realizace černého tělesa, na jehož teplotu musí být navázán přesný fotoelektrický pyrometr, používaný zpravidla jako primární etalon. Sekundárně se k měření používají teplotní lampy, jasové pyrometry nebo termočlánky.
izolanty (dielektrika), látky s malým obsahem volných elektronů, se zanedbatelně malou elektrickou vodivostí (nevodiče), schopné izolovat vodivé části s rozdílným elektrickým potenciálem. Lze je dělit na látky konstrukční (např. mramor, ebonit, keramické hmoty, termoplasty, azbest, vrstvený papír, tvrzené tkaniny, syntetická pryž aj.), látky povlakové a ovíjecí (např. laky, měkká pryž, polyvinylchlorid, papír, lepenka, slída, izolační pásky, látky skleněné, hedvábné, bavlněné, viskozové aj.), látky k zalévání a plnění (např. asfalt, pryskyřice, izolační oleje, silikované oleje, vzduch, oxid uhličitý, halogenní a jiné plyny aj.). Poslední dvě skupiny mohou tvořit látky různých skupenství