Encyklopedie automatizace
A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

zobrazit slovník Zobrazit všechny pojmy


Pojmy
KalibraceSoubor operací, kterými se za specifikovaných podmínek stanoví vztah mezi hodnotami veličin indikovanými měřidlem nebo měřicím systémem, nebo hodnotami příslušejícími ztělesněné míře nebo referenčnímu materiálu a odpovídajícími hodnotami realizovanými etalony. Při kalibraci měřidla se pracuje podle postupu kalibračního. Výsledek kalibrace se zaznamenává do listu kalibračního.
kalibrace měřidla soubor operací, kterými se za specifikovaných podmínek stanoví vztah mezi hodnotami veličin indikovanými měřidlem nebo měřicím systémem, nebo hodnotami příslušejícími ztělesněné míře nebo referenčnímu materiálu a odpovídajícími hodnotami realizovanými etalony. Při kalibraci měřidla se pracuje podle postupu kalibračního. Výsledek kalibrace se zaznamenává do listu kalibračního.
kapacita elektrická zn. C, konstanta úměrnosti mezi elektrickým nábojem Q a potenciálem P uvažovaného vodiče. Vyjádřeno vztahem Q = CV. U soustavy vodičů (vzájemně izolovaných a odstíněných před vlivem okolních těles), kterou nazýváme kondenzátor, je kapacita rovna podílu náboje Q na jednom z vodičů (obvykle kladného náboje) a potenciálního rozdílu V1 V2 mezi vodiči. Jednotkou je 1 farad = 1 F
kapalina tlakoměrná též manometrická, kapalina tvořící náplň manometrů, barometrů a tlakových teploměrů Je to kapalina vhodných vlastností (zejména hustoty), tvořící náplň skleněných trubicových manometrů, z jejíž hydrostatické výšky (tlakové výšky) lze určit tlak. Za takové kapaliny se používá nejčastěji voda (případně zbarvená) a rtuť. Dále se používá tetrachlor, chloroform, glycerin, nitrobenzol, benzol, petrolej, oktan (viz manometr Luxův), metylalkohol a etylkohol apod. V poslední době se používá také dekalin (dekalhydronaftalen), tetralin (tetrahydronaftalen), dekan (C10H22) aj.
katoda (v elektronice) elektroda elektronického prvku, na které vzniká (při sepnutí proudu) pól záporný vzhledem ke druhé hlavní elektrodě, k anodě
KelvinJednotka termodynamické teploty, pátá základní jednotka v SI. Je to 1/273,16 - tá část termodynamické teploty trojného bodu vody. Starý název jednotky byl stupeň kelvina (°K). Teplotní diference v kelvinech je stejná jako ve stupních Celsia.
Kladná logikaSoubor pravidel a zásad, které jsou aplikací Boolovy algebry na elektrické logické obvody, kde logické hodnotě 1 (pravdivému výroku) je přiřazen kladný napěťový signál vyšší úrovně, označovaný H (z anglického high — vysoký), a logické hodnotě 0 napěťový signál nižší úrovně, označovaný L (z anglického low — nízký) nebo Z (z anglického zero — nula). V k. l. se tedy pracuje s logickými (dvouhodnotovými) signály H, L místo s abstraktními logickými hodnotami 1, 0. Algebraické operace k. l. se shodují s algebraickými operacemi Boolovy algebry. V k. l. je však nutné přihlížet i k fyzikální realizaci (např. k polaritě polovodičových diod k typu bipolárního tranzistoru - PNP nebo NPN apod.).
Klopný obvodObvod, jehož výstupní signály se mění skokem (nebo podle dané časové závislosti) mezi dvěma hodnotami amplitud. Obsahuje dvě aktivní elektronické součástky (elektronky nebo tranzistory) a alespoň jednu kladnou zpětnou vazbu, kde vazebním členem bývá článek RC. K. o. lze realizovat pomocí logických obvodů jako spojení dvou negátorů N, kde výstup jednoho je spojen se vstupem druhého vazebním členem Z. Podle počtu stabilních stavů rozeznáváme: a) astabilní k. o. b) monostabilní k. o. c) bistabilní k. o.více na Wikipedia: Flip-flop
KodérZařízení s mnoha vstupy a výstupy, které automaticky převádí informace z původního nebo přirozeného souboru znaků do jiného (provádí zakódování informace). V užším slova smyslu je k. zařízení pro automatický převod kódu 1 z 10 (dekadických číslic) do binárního. Je to obvykle kombinační logický obvod složený ze součtových logických členů realizovaných polovodičovými diodami, tranzistory nebo integrovaným obvodem. Zařízení provádějící opačnou operaci než k. se nazývá dekodér.více na Wikipedia: Encoder, Coder
KomparátorNeboli slučitelnost je vlastnost určitého prvku, zařízení nebo systému, popisující jeho vztah k jinému objektu. Znamená, že oba objekty jsou schopny spolu bezprostředně spolupracovat nebo na sebe navazovat. Např. informační systém S1 je kompatibilní s jiným systémem S2, jestliže používá stejný kód, organizaci informací, popř. další parametry. Logický systém je kompatibilní s jiným systémem, mají-li oba stejně definované úrovně logických signálů, frekvenční pásma apod. K. je třeba sledovat při výstavbě komplexně automatizovaných rozsáhlých celků.více na Wikipedia: Comparator
KondenzacePřeměna skupenství plynného v kapalné způsobená ochlazováním za stálého tlaku nebo zvýšením tlaku za stálé teploty. Produkt kondenzace je kondenzát. Plyn při kondenzaci se nazývá sytá pára. Příslušná teplota se nazývá kondenzační (teplota rosného bodu) a rovná se teplotě bodu varu za daného tlaku. Teplo, které se při kondenzaci uvolní, je kondenzační teplo, rovné skupenskému teplu vypařování za stejné teploty. Kondenzace je možná pouze při teplotě nižší než kritické, nad níž již není možná, ani při sebevětším tlaku. K ochlazení na teplotu podkritickou se obvykle využívá jevu Joule-Thomsonova.
kondenzátor (elektr.) soustava dvou vodivých těles (elektrod), vzájemně izolovaných, jejichž podstatnou vlastností je kapacita, tj. schopnost shromažďovat elektrický náboj. Základní uspořádání má kondenzátor deskový, který v podstatě tvoří dvě desky k sobě přiložené ve vzdálenosti d, s plochou A, jehož kapacita je rovna C = ?0•A/d, kde ? je permitivita prostředí mezi deskami (dielektrika, např.vzduch, slída, keramické nebo plastové látky apod.). Pro zvětšení kapacity se spojuje více desek paralelně, popř. ve formě svitků. Pro velké kapacity jsou vhodné kondenzátory elektrolytické, u nichž je dielektrikem tenká vrstva např. oxidu hlinitého
konstanta gravitační zn. G, jedna ze základních konstant vesmíru. Je konstantou v obecném Newtonově gravitačním zákoně, FG = G•m1•m2/r2, kde F značí sílu, kterou se přitahují dvě relativně klidná tělesa o hmotnostech m1 a m2 ve vzdálenosti r. Má hodnotu: G = (6,672 59 ± 0,000 85)•10-11 N•m2/kg2
Kritérium stabilityAlgoritmus ke zjištění stability systému. Pro různé typy systémů se používají různá k. s.více na Wikipedia: Stability criterion
KrokKrok je mechanická odezva rotoru krokového motoru na jeden řídicí impuls, při němž rotor vykoná pohyb z výchozí magnetické klidové polohy do nejbližší magnetické klidové polohy.
Krokový motorSpeciální druh synchronního motoru, jehož rotor může zaujímat určitý počet definovaných poloh. K přechodu do následující polohy (ke kroku) dochází působením vnějšího impulsového řídicího systému. K. m. jsou vhodné pro vytváření číslicových polohových servomechanismů malých a středních výkonů, pracujících v otevřené smyčce řízení. Velikost řídicího zásahu je dána počtem kroků. Nevýhodou k. m. je možnost vynechání kroku (nejistota kroku), poměrně malá šířka pásma přenášených frekvencí a malá energetická účinnost motoru. Různé typy k. m. se odlišují mechanickou konstrukcí statoru (motory jednosoustavové a vícesoustavové), magnetickými vlastnostmi materiálu rotoru (motory s aktivním a neaktivním rotorem) a počtem fází statoru (jednorázové, vícefázové).
Krokový motor (KM)KM je impulsně napájený motor, jehož funkční pohyb je nespojitý a děje se po jednotlivých úsecích (krocích). K řízení krokového motoru slouží ovladač krokového motoru.
KrychloměrObjemoměrné zařízení etalonového charakteru pro tekutiny: 1. pro kapaliny (zpravidla vodu) slouží k vyměřování vnitřního objemu velkých nádob stabilních nebo transportních (pojízdných) a ke kalibrování průtokoměrů na kapaliny. V podstatě je to válcová nádoba, nahoře otevřená, s objemem několika m3 vody, jež vytéká samospádem. Hladina vody se čte na vodoznakové stupnici. Výtok lze regulovat. Aby byl umožněn samospádový výtok, často bývá umisťován na podstavci. 2. pro plyny (nejčastěji vzduch) je principielně malým válcovým plynojemem. Horní zvon, který uzavírá plyn pomocí vody v dolní nádobě, je zhruba vyvážen kloubovým Gallovým řetězem, aby větší hmotností nebyl způsoben uvnitř nežádoucí tlak. Krychloměry jsou buď otevřené nebo zavřené, kovové, výjimečně malé mohou být skleněné.
KvantováníSignálu je rozdělení možných hodnot amplitudy signálu do konečného počtu pásem, navazujících na sebe, která jsou označena číselnými údaji. Je to základní krok v analogově číslicovém převodu. V každém okamžiku (resp. ve vybraných okamžicích) může okamžitá hodnota spadat jen do jediného pásma. Okamžiky k. musí být diskrétní, proto při amplitudovém k. je nutné i k. časové. Časové k. však samo o sobě nevyžaduje k. amplitudové.více na Wikipedia: Quantisation
KybernetikaVěda o snímání, přenosu a zpracování informace v technických zařízeních, živých organismech a společnosti. Částmi k. jsou: technická k., biologická k., ekonomická k. a další. Do k. se zařazují další obory, např. teorie automatů a systémů, teorie 71 algoritmů, teorie informace, teorie jazyků, teorie modelování atd. Zakladatelem k. je Norbert Wiener (1894 až 1964).více na Wikipedia: Cybernetics