Encyklopedie automatizace
A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

zobrazit slovník Zobrazit všechny pojmy


Pojmy
náboj elektrický zn. Q, prapříčina všech elektrických a magnetických jevů. Je to míra elektrických vlastností materiálního objektu, které se navenek projevují jako silové pole. S elektrickým proudem I je elektrický náboj Q vázán vztahem dQ = I.dt, kde dt představuje časový element. Jednotkou je 1 coulomb = 1 C. Coulomb je elektrický náboj, který proteče vodičem při stálém proudu 1 ampéru během 1 sekundy: 1C = 1 A•s. Místo coulombu se někdy používá ekvivalentní jednotka s názvem 1 ampér-sekunda = 1A.s = 1 C, nebo vedlejší jednotka 1 ampérhodina 1 A.h = 3600 C. Všechny elektrické náboje jsou celistvým násobkem elementárního náboje
namáhání 1. napětí v určitém bodě pružného tělesa. 2. souhrn podmínek vytvářejících zatížení. Nejběžnějšími případy jsou: Namáhání v prostém tahu a tlaku, kdy výslednice vnějších sil působících na jedné straně průřezu namáhaného prutu je jeho normálou, a leží v těžištní ose prutu, namáhání v ohybu, kdy vnější síly jsou kolmé k ose prutu a leží v rovině jdoucí osou prutu, namáhání v kroucení (krutu, též krutové nebo torzní), kdy vnější síly tvoří silovou dvojici v rovině průřezu prutu nebo s ní rovnoběžné, namáhání v prostém smyku, kdy výslednice vnějších sil jde středem smyku a leží v jeho rovině, dále namáhání ve střihu, ve vzpěru a další namáhání na únavu (cyklická) a různá namáhání kombinovaná
napětí elektrické zn. U, rozdíl elektrických potenciálů, U =V2 – V1, jednotkou je 1 volt.
napětí elektromotorické zn. E, Ue, dáno podílem práce A, kterou vykoná zdroj při celém oběhu kladného elektrického náboje po uzavřené dráze (která prochází působištěm elektromotorického napěti) a přenášeného náboje Q, čili integrálem (po uzavřené dráze) skalárního součinu vektoru intenzity elektrického pole E a elementů dráhy dl: E = A/Q = integrál E.dl. Jednotkou je 1 volt = 1V
napětí magnetické zn. Um, magnetické napětí mezi bodem 1 a bodem 2 je křivkový integrál intenzity magn. pole od bodu 1 do 2 po dané dráze: U . Jednotkou je 1 ampér = 1A
napětí mechanické zn. ?, ?. Mechanické napětí je určeno diferenciálním podílem síly F a velikosti plochy A, na kterou síla působí ? = dF/dA. Je-li časově stálá síla F rozložena rovnoměrně na ploše A, lze použít vztahu ? = F/A. Působí-li síla na plochu kolmo, nazýváme napětí normálovým (kolmým) a značíme je ? nebo ?n, leží-li síla v tečné rovině příslušné plochy, pak se jedná o napětí tečné (tangenciální), jež se značí ? nebo ?t. Jednotkou u obou druhů je 1 pascal na metr čtverečný = 1 Pa/m2. Je to jednotka stejná jako u tlaku, ale tlak a napětí jsou veličiny zásadně rozdílné. Napětí je tenzorová veličina, zatímco tlak má skalární povahu (tlak se šíří všemi směry)
Napěťový zesilovačZařízení určené k zesilování malých napětí. N. z. se dělí na zesilovače střídavých napětí a zesilovače stejnosměrných napětí. Moderní n. z. jsou většinou tranzistorové, často v integrovaném provedení. Zesílení se udává buď v absolutní hodnotě, nebo v decibelech (zisk). V automatizační technice se uplatňují zvláště stejnosměrné zesilovače s velkým zesílením, nazývané operační.více na Wikipedia: Voltage amplifier
Necentralizované řízeníTakové řízení, při kterém jsou jednotlivé žádané hodnoty zadávány realizovány z více míst, obvykle umístěných blízko akčních členů. Tento starší způsob řízení se v moderních provozech nahrazuje centralizovaným řízením. Všechny řídicí orgány jsou soustředěny v jednom centru (velínu).
NegátorLogický člen realizující logickou funkci logické negace, tj. funkci y = x. V elektrických logických obvodech se n. realizuje tranzistorovým obvodem.více na Wikipedia: Inverting gate
NestabilitaChování systému, charakterizované tím, že při omezeném budicím signálu výstupní signál neomezeně vzrůstá. N. může být buď kmitává nebo monotónní, podle toho, zda výstupní signál má tvar narůstající k oscilací nebo monotónně vzrůstá.více na Wikipedia: Instability
newton zn. N, jednotka síly, odvozené veličiny v SI. 1 N = 1 kg.m/s2. 1 N je síla, která uděluje volnému tělesu o hmotnosti 1 kilogramu zrychlení 1 metr za 1 sekundu na druhou
nonius geometrické koincidenční interpolační zařízení, jehož teorie je tato: rozdělíme-li počet n-1dílků rovnoměrné hlavní stupnice na počet n dílků stupnice vedlejší a je-li šířka dílku hlavní stupnice s, bude šířka s1 vedlejší stupnice rovna s1 = s [( n-1)/n] a rozdíl šířky dílků stupnice hlavní a vedlejší bude s-s1 = s•(n-1)/n = s/n. Výraz s - s1 nazýváme nonickou diferencí. Jak naznačuje pravá strana uvedené rovnice, udává nonická diference velikost hodnoty, kterou noniem můžeme ještě číst. Dělíme-li rovnici šířkou hlavního dílku s, dostaneme další rovnici (s-s1)/s = 1/n, kde výraz na levé straně rovnice nazýváme nonický poměr. Ten udává, kolikátou část dílku hlavní stupnice lze číst. Nejběžnější nonius je desetinový, lze jím číst 0,1 mm.Méně běžný je nonius dvacetinový nebo padesátinový. Údaj hlavní stupnice je dán nulou nonia. U nonia čteme díly dílku hlavní stupnice u té čárky vedlejší stupnice, která leží přímo proti nějaké čárce hlavní stupnice, nebo která je její některé čárce nejbližší (je s ní v koincidenci). Popsaný nonius je stejnosměrný, tzn., že hlavní i vedlejší stupnice mají stejný směr. Existují také nonie protisměrné. Nonius se používá při měření délek a úhlů
nonius optický nonius, který lze použít u optických čtecích systémů, umožňujících přesnější čtení. Může mít systém obdobný noniu s šikmou stupnicí. Jedno v uvedeném případě je čtení 126,445. Nebo má provedení s mikrometrickým měřicím posuvem, kde je patrné čtení 28,715
Numerická analýzaNumerická metoda používaná tehdy, když přesné řešení matematické úlohy lze získat jen obtížně nebo ho nelze analytickými metodami vůbec nalézt.více na Wikipedia: Numerical analysis