Encyklopedie automatizace
A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

zobrazit slovník Zobrazit všechny pojmy


Pojmy
obvod elektrický zvláštní případ elektromagnetického pole v němž k vyjádření celkových energetických vystačíme s veličinami elektrický proud a elektrické napětí. Za obvod se považuje pouze pole stacionární nebo kvazistacionární, tj. pole, v němž lze zanedbat posuvný proud. Základními prvky obvodů jsou pasivní dvojpóly nazývané rezistor, induktor, kapacitor, jejichž jedinou vlastností je odpor, vlastní indukčnost nebo kapacita (odporník, cívka, kondenzátor), ideální zdroje napětí nebo proudu a dále dvojbrany (transformátor, gyrátor, řízené zdroje). V technické praxi se obvodem nazývá vodivé spojení různých prvků, např. odporů, kondenzátorů, cívek, elektronických prvků (elektronky, tranzistory, integrované obvody), elektrické stroje a jiná zařízení využívající elektrickou energii
Obvodové schémaTakové schéma elektrického zařízení, na kterém jsou vyznačeny jednotlivé elektrické obvody, obsahující jak diskrétní, tak integrované konstrukční prvky (tranzistory, integrované obvody, rezistory, kondenzátory, cívky apod.). U složitějších systémů se kromě o. s. používá i blokové schéma, popř. funkční technologické schéma.více na Wikipedia: Circuit diagram
OdezvaČasová funkce, kterou systém reaguje na určitý budicí signál. O. na některé charakteristické signály jsou charakteristickými parametry regulovaných soustav. Např. o. na jednotkový skok je přechodová charakteristika, o. na jednotkový impuls je impulsová charakteristika apod.více na Wikipedia: Response
OdchylkaRozdíl žádané a skutečné hodnoty určité veličiny. V automatizační technice je to obvykle regulační o., což je rozdíl žádané hodnoty w(t) a regulované veličiny x(t) e(t) = w(t) – x(t)
odpor magnetický viz reluktance
OfsetVelikost výstupního napětí zesilovače, přepočítaná na vstup dělením velikostí zesílení, rovná-li se skutečné napětí na vstupu zesilovače nule. Vyjadřuje tedy, jak daleko prochází statická charakteristika zesilovače od bodu 0. Lze jej korigovat přivedením pomocného stejnosměrného napětí do různých míst (stupňů) zesilovače, zejména není-li o. tak velký, že by způsoboval nasycení zesilovače. Kolísání o. s časem je tzv. drift.
ohmmetr přímoukazující měřicí přístroj k měření odporu. Má stupnici označenou přímo v jednotkách odporu, tj. W, kW, MW. apod. Ohmetry, které používají magnetoelektrický měřicí přístroj mají údaj závislý na velikosti napájecího napětí. Pokud se používají poměrové měřicí přístroje, pak údaj více či méně nezávisí na velikosti napájecího napětí. Může být analogový nebo číslicový
OmezeníNelineární charakteristika, jejíž průběh je shodný s nasycením. Název omezení se používá většinou při úmyslném zavedení této nelineární funkce.
Opakovatelnost (výsledků měření)Těsnost shody mezi výsledky po sobě následujících měření téže měřené veličiny provedených za stejných podmínek měření. Tyto podmínky jsou podmínkami opakovatelnosti, do kterých se zahrnuje: tentýž postup měření, tentýž pozorovatel, tentýž měřicí přístroj použitý za stejných podmínek, totéž místo a opakování v proběhu krátké časové periody. Kvantitativně může být opakovatelnost vyjádřena charakteristikami rozptylu výsledků.
Operační výzkumSe zabývá využitím logických a matematických modelů pro některé úlohy rozhodování. Vznikl za druhé světové války, když bylo třeba hledat vhodné metody pro optimální rozhodování při některých vojensko-hospodářských otázkách. Obvykle šlo o komplexní řešení specialisty z více oborů. Původní přístup o. v. byl systémový, později byly spíše propracovány jednotlivé obory a tak v rámci o. v. vznikly samostatné disciplíny — matematické programování, teorie hromadné obsluhy, teorie zásob, teorie her a další.více na Wikipedia: Operational research
Operátorský panelZařízení zprostředkovávající komunikaci mezi řídicím systémem a uživatelem. Nejčastěji panel s LCD displejem a klávesnicí nebo dotyková obrazovka (touchscreen).
opotřebení ve strojírenství a v přístrojové technice je nežádoucí oddělování částeček materiálu, které vzniká na povrchu strojních součástí, nástrojů, nářadí a součástek působením vnějších sil. Běžně je způsobováno pevnými tělesy, t.j. třením, někdy také kapalinami např. kavitací u vodních turbin. Chemické působení se zde neuvažuje. Podle podmínek, můžeme rozlišovat tyto případy: 1. opotřebení kluzným třením mezi suchými plochami (např. brzdové obložení), 2. totéž mezi mazanými plochami (ložiska, hřídele, písty), 3. opotřebení při valivém tření mezi suchými plochami (nákolky železničníchvozů), 4. totéž mezi mazanými plochami (kuličková ložiska, ozubená kola), 5. opotřebení pevnými obrušujícími částicemi (pískem, hlínou u bagrů, buldozerů, pluhů apod.), nebo pevnými částicemi v kapalinách a plynech, 6. opotřebení tekoucími kapalinami.
OptoelektronikaHraniční obor mezi elektronikou a optikou. Zabývá se využitím přeměny zářivé energie v elektrickou (a naopak) v technických zařízeních pro přenos, záznam a zpracování informace.více na Wikipedia: Optoelectronics