Encyklopedie automatizace
A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

zobrazit slovník Zobrazit všechny pojmy


Pojmy
SběrniceCesta, kterou jsou přenášeny informace z kteréhokoliv z několika zdrojů ke kterémukoliv z několika míst určení. Fyzické propojení několika zařízení podle standardu ISO/OSI.
SCADA/HMIProgramové prostředky pro vizualizaci a řízení technnologických procesů se označují zkratkou SCADA/HMI (Supervisory Control And Data Acquisition / Human-Machine Interface), což znamená supervizní řízení a sběr dat tvořící rozhraní mezi člověkem a strojem (zařízením).
Seebeckův jevPři Seebeckově jevu vzniká mezi konci dvou různých kovů nebo polovodičů elektrické napětí zvané napětí termoelektrické, jsou-li jejich druhé konce navzájem spojeny a mají jinou teplotu než konce srovnávací.
senzor snímač měřené veličiny, který v měřicím systému zprostředkuje vazbu mezi objektem měření a dalšími členy měřicího řetězce, které zpracovávají měřicí signál. Senzor snímá přímo nebo nepřímo měřenou veličinu a převádí ji do informačního parametru informačního signálu. Senzor je prvním členem měřicího řetězce. Senzor nemá měřenou veličinu ovlivňovat. Ve stejném významu se často užívá slovo „čidlo“
Sériový přenosSériový přenos je charakterizován tím, že jednotlivé bity jsou v časové oblasti přenášeny postupně, tzv. sériově. Používá se zejména pro přenos informace na větší vzdálenost.
Servomotoroznačení motoru (nejčastěji elektrického nebo hydraulického), jehož vlastnosti jsou zvláště vhodné pro použití v regulačních obvodech. Elektrické s. (dále jen s.), které mohou být stejnosměrné nebo střídavé, lze z tohoto hlediska chápat jako akční členy převádějící elektrický řídicí signál na mechanický pohyb (nejčastěji rotační, charakterizovaný úhlovou rychlostí to, popř. úhlovým natočením Cp). Od běžného motoru se s. liší především tím, že je konstruován tak, aby jeho části měly minimální moment setrvačnosti a aby bylo přípustné i jeho krátkodobé proudové i momentové přetížení.více na Wikipedia: Servomotor
SignálFyzikální proměnná, jejíž jeden nebo více parametrů nesou informaci o jedné nebo více proměnných, které signál představuje
síla tíhová též tíha (dříve „váha“), zn. G, síla, kterou v případě Země působí její tíhové pole na volné těleso v něm se nacházející
síla tlaková síla, působící v tekutině, daná součinem plochy A a hydrostatického (resp. aerostastického) tlaku p, který na ni působí F = p.A
SimulaceExperimentování s modelem systému, prováděné pro zjištění dynamických vlastností tohoto systému. Modely realizujeme nejčastěji na analogových, hybridních nebo číslicových počítačích. Pro s. na číslicových počítačích existuje mnoho speciálních simulačních jazyků.
SnímačSenzor je funkční prvek tvořící vstupní blok měřicího řetězce, který je v přímém styku s měřeným prostředím. Pojem senzor je ekvivalentní pojmu snímač nebo detektor. Senzor jako primární zdroj informací snímá sledovanou fyzikální, chemickou nebo biologickou veličinu a dle určitého definovaného principu ji transformuje na měřicí veličinu - nejčastěji na veličinu elektrickou.
snímač číslicový snímač neelektrické veličiny, který převádí vstupní analogový signál na výstupní elektrický signál v číslicovém tvaru
Snímač průtoku indukčníZaložen na využití indukčního zákona. V elektrickém vodiči, který se pohybuje v magnetickém poli rychlostí v, se indukuje elektrické napětí úměrné rychlosti, intenzitě magnetického pole a délce vodiče. U s.p.i. je využit pohyb kapalného vodiče. S.p.i. se skládá z nemagnetické a elektricky nevodivé trubky, která je vložena do magnetického pole tak, aby siločáry byly kolmé na vektor rychlosti. Ve stěně trubky jsou vloženy dvě elektrody tak, že jejich spojnice je kolmá na vektor rychlosti a vektor magnetizace. Indukované napětí snímané na elektrodách je za jistých předpokladů nezávislé na tvaru rychlostního profilu kapaliny v trubce.
Snímač průtoku ultrazvukovýSnímač měřicí rychlost pohybující se tekutiny snímáním interakce mezi svazkem paprsků ultrazvukové akustické energie a pohybující se tekutiny.
soustava jednotek soubor jednotek nějaké soustavy veličin. Zpravidla bývá značena velkými počátečními písmeny základních jednotek příslušné soustavy
soustava jednotek SI Mezinárodní soustava jednotek, jejíž označení SI je odvozeno z prvních písmen francouzského názvu System International (d´ Unités). Byla přijata v roce l960, postupně dále upřesňována. Původně měla tři třídy jednotek: jednotky základní, jednotky doplňkové a jednotky odvozené. Třída doplňkových jednotek byla v roce l996 zrušena a jednotky (úhly) byly převedeny do jednotek odvozených. Základními jednotkami jsou (vesměs): metr, kilogram, sekunda, ampér, kelvin, mol a kandela. Podle počtu základních jednotek je tato soustava sedmirozměrná. Odvozené jednotky se samostatným názvem jsou: becquerel, coulomb, farad, gray, henry, hertz, joule, katal, lumen, lux, newton, ohm, pascal, radián, siemens, steradián, stupeň Celsiův, tesla, volt, watt a weber. Soustava SI, jak se krátce soustava jednotek SI zpravidla nazývá, je míněna jako soustava celosvětová, bohužel nebyla ve všech státech dosud zavedena (např. v USA, kde se dosud běžně používá soustava jednotek yd-lb-s.). Na rozdíl od soustavy jednotek CGS je soustava jednotek SI mnohem universálnější, protože vyhovuje pro všechny fyzikální obory a zasahuje i do chemie
StabilitaUrčitá vlastnost dynamického systému, charakterizující jeho chování při vychýlení z rovnovážného stavu. U lineárních systémů je definice s. jednoduchá: Systém je stabilní tehdy, jestliže při připojení vstupního signálu konečné hodnoty se po doznění přechodného děje signál na výstupu systému ustálí rovněž na konečné hodnotě. K určení s. se používají různá kritéria s. U nelineárních systémů se s. definuje různými způsoby ( absolutní s., asymptotická s., s. ve velkém a v malém). Kromě systémů stabilních a nestabilních mohou existovat i systémy s periodickým režimem, tj. s tzv. mezními cykly.více na Wikipedia: Stability
stlačitelnost též objemová stlačitelnost, zn. ?, vlastnost látek všech fází (skupenství) vyjadřující jejich objemovou poddajnost. Lze ji vyjádřit jako relativní zmenšení objemu V při vzrůstu tlaku o Dp, dělené tímto vzrůstem tlaku: Převrácená stlačitelnost se nazývá modul objemové pružnosti
StřadačRegistr, který se používá především u jednoadresových počítačů. V s. je uložen jeden operand, druhý operand je uložen na adrese instrukce a výsledek operace se po provedení instrukce objeví opět v s.
StykPojem zahrnující prostředky a pravidla pro spojení konkrétních částí systému na zpracování dat. Obvykle jde o spojení číslicového počítače (např. řídicího) s periferními zařízeními nebo se vstupními a výstupními orgány technologického zařízení řízeného procesu (tzv. jednotka s. s prostředím).
Switch1. Přepínač - síťové zařízení přenášející (filtrující) rámce na základě informací druhé vrstvy OSI modelu (cílové adresy každého rámce). 2. Ústředna telefonní sítě. 3. Obecný termín pro mechanické nebo elektronické zařízení, které umožňuje vytvoření spojení podle potřeby a jeho ukončení po skončení relace.
Synchronní motorStřídavý motor, jehož rotor se otáčí synchronně s rychlostí točivého magnetického pole vytvářeného statorem. Stator s. m. obsahuje nejčastěji trojfázové vinutí napájené z trojfázové sítě. Magnetické póly rotoru jsou napájeny přes kroužky stejnosměrným proudem. Působením zatěžovacího momentu nastává fázové natočení magnetických os statorového točivého pole a magnetické osy rotoru. Úhlová rychlost rotoru se se zatížením nemění. Po překročení kritického momentu vypadává s. m. ze synchronismu. Vzhledem k obtížnému rozběhu a poměrně značné nestabilitě obvodu se s. m. v klasickém provedení v regulačních obvodech příliš nepoužívají.více na Wikipedia: Synchronous motor
SyntézaSoubor činností, jejichž cílem je nalezení regulátoru takových vlastností, aby bylo dosaženo požadovaných parametrů uzavřeného regulačního obvodu.
SystémV obecném pojetí je množina objektů, které jsou ve vzájemné interakci nebo jsou navzájem nějak vázány. V inženýrské praxi a v automatizační technice zvlášť je pojem s. poněkud zúžen těmito požadavky: 1. S. je tvořen konečným počtem prvků, z nichž každý je jednoznačně popsán konečným počtem měřitelných veličin. 2. Vzájemné vazby mezi prvky s. lze jednoznačně formulovat pomocí matematických vztahů.