Encyklopedie automatizace
A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

zobrazit slovník Zobrazit všechny pojmy


Pojmy
TachogenerátorTočivý elektrický stroj, který se používá k přeměně úhlové rychlosti rotačního mechanického pohybu na elektrický signál. 1. Stejnosměrné t. (tachodynama) 2. Střídavé asynchronní t. 3. Střídavé synchronní t.
TaktSkupina dob, která se periodicky opakuje. Charakterizuje nespojitou činnost technického zařízení.
tenzometr snímač změn rozměrů. Používají se tenzometry mechanické, optické, odporové, indukčnostní, magnetoelastické a fotoelektrické
Teplotní koeficient odporuZávislost odporu na měnící se teplotě, používaná u odporových teploměrů.
Termistorpolovodičová součástka bez PN přechodu, která má velikou změnu odporu, působenou změnou teploty. Jeho výhodou jsou malé rozměry, umožňující měření téměř "bodových" teplot. Má mnohem větší hodnotu teplotního součinitele elektrického odporu, která s rostoucí teplotou klesá. Materiálem termistorů jsou zpravidla směsi různých kovových oxidů (např. manganu, niklu, kobaltu, mědi, železa, titanu, uranu aj.) lisovaných z prášků a spékaných za vysokých teplot.
TermostatZařízení, které v určitém prostoru udržuje konstantní, předem nastavenou teplotu. Je to regulační obvod skládající se z regulované soustavy (termostatový prostor a zdroj tepla nebo chladič) a regulátoru (čidlo teploty, prvek pro nastavení žádané teploty a akční člen). Podle prostředí, které je v daném prostoru, rozeznáváme t. kapalinové nebo hmotové.více na Wikipedia: Thermostat
testtest
tlak absolutní tlak vyjadřovaný od absolutní tlakové nuly (od absolutního vakua)
tlak barometrický též tlak atmosférický, zn. b, statický tlak vzdušného obalu Země na určitém místě. S nadmořskou výškou klesá. Normálním barometrickým tlakem rozumíme konvencí přijatou hodnotu bn = 101 325 Pa. V budoucnu se uvažuje změnit tuto hodnotu na 105 Pa. V meteorologii se obvykle udává tlak v hektopascalech 1 hPa = 102 Pa. Hodnota barometrického tlaku rovná 760 Torr se nazývala fyzikální (resp. absolutní) atmosféra (atm). Převod: 1 atm = 760 Torr = 1,013 25 bar (přesně) = 101 325 Pa (přesně) = 1 013,25 hPa (přesně). Hodnota barometrického tlaku v různých výškách nad zemským povrchem je zhruba tato: ve výšce 680 m je tlak 933,3 hPa, 1920 m - 799,0 hPa, 3000 m - 700 hPa, 5 500 m - 500 hPa, 9000 m - 300 hPa, 11 000 m - 225 hPa, 16 000 m - 96 hPa, 212 000 m - 41 hPa.
tlak barometrický normální zn. bn. Platí: bn = 101 325 Pa = 1 013,25 hPa = 760 Torr. Původně byl definován jako hydrostatický tlak 1 mm vysokého svislého sloupce čisté rtuti, hustoty ? = 13,5951 103 kg/m3 při teplotě 0 °C a při normálním tíhovém zrychlení gn = 9,806 65 m/s2. Dnes je to hodnota konvenční
tlak celkový u tekutin součet tlaku statického a tlaku dynamického barometrického tlaku rovná 760 Torr se nazývala fyzikální (resp. absolutní) atmosféra (atm). Převod: 1 atm = 760 Torr = 1,013 25 bar (přesně) = 101 325 Pa (přesně) = 1 013,25 hPa (přesně). Hodnota barometrického tlaku v různých výškách nad zemským povrchem je zhruba tato: ve výšce 680 m je tlak 933,3 hPa, 1920 m - 799,0 hPa, 3000 m - 700 hPa, 5 500 m - 500 hPa, 9000 m - 300 hPa, 11 000 m - 225 hPa, 16 000 m - 96 hPa, 212 000 m - 41 hPa.
tlak dynamický tlak, kterým působí proudící reálná tekutina na relativně klidné těleso, které obtéká, nebo naopak tlakový odpor, který působí na těleso pohybující se v klidné tekutině. Pro ideální tekutinu by teoreticky platilo, že při průtoku ideální tekutiny kolem libovolného tělesa (proudění potenciální) nebo naopak při pohybu tělesa v klidné ideální tekutině by na těleso nepůsobil ani dynamický vztlak, ani odpor. To je tzv. d´Alembertovo paradoxon. Dynamický tlak proudící reálné tekutiny působí jednak proti pohybu (dynamický odpor), a také za určitých podmínek může způsobovat vztlak (využití v letectví). Dynamický tlak pd je dán vztahem pd = 1/2 ?.v2, kde ? je hustota tekutiny a v její rychlost. Dynamický tlak je roven rozdílu celkového a statického tlaku. Při sledování proudící kapaliny hovoříme o tlaku hydrodynamickém, u proudící vzdušiny (plynu) o tlaku aeorodynamickém
tlak statický tlak vyvozený tekutinou za relativního klidu. Je vyvozen tíhou kapaliny. U kapalin je to tlak hydrostatický, u plynů tlak aerostatický. Označíme-li ? hustotu tekutiny, h výšku jejího sloupce a g místní tíži (tíhové zrychlení), je statický tlak tekutiny roven p = h. ?.g. Význam má zejména u kapalin (tlak hydrostatický), u plynů pro jejich malou hustotu přichází v úvahu zpravidla jen při velkých sloupcích nebo u tlaku v ovzduší, který se využívá u vzdušných plavidel k jejich vztlaku (balony).
tlakoměry přístroje pro měření tlaku. Dělí se obvykle na vakuometry, jimiž se měří nízké absolutní tlaky a podtlaky, tahoměry pro malé podtlaky, manometry pro přetlaky, obecně
Token-busJe obdobou metody Token -ring, je však schopná pracovat v sítích se sběrnicovou a hvězdicovou topologií. To je možné díky tomu, že se postup předávání práva vysílat zpávy neodvozuje z posloupnosti fyzického propojení stanic do kruhu, alez takzvaného "logického" kruhu, do kterého si tato metoda řadí stanice sama.
TransduktorSpolečný název pro různé typy měničů elektrické energie, které pro svou činnost využívají řiditelných přesytek. Podle zapojení jsou to především magnetické zesilovače, regulátory, omezovače, řiditelné bezkontaktové spínače a měniče střídavého proudu, čidla pro galvanicky oddělená měření stejnosměrných proudů apod. T. se vyznačují velkou spolehlivostí, odolností při přetížení a mechanickou odolností. Umožňují galvanicky oddělené sčítání více vstupních signálů (stejnosměrných proudů). Pro velké rozměry jsou nahrazovány polovodičovými měniči.
TranzistorObecné označení pro polovodičovou součástku se třemi vývody, která je schopna zesilovat výkon. Název t. vznikl z anglického TRANSfer rezistor (proměnný odpor) a používal se převážně pro bipolární t.více na Wikipedia: Transistor
TriakNejběžnější typ obousměrného tyristoru. Je to vícevrstvá polovodičová součástka, která může spínat (uzavírat nebo otevírat průchod proudu) při obou polaritách hlavního napětí.více na Wikipedia: Triak
Trubice rychlostníJsou zejména trubice Pitotova a trubice Prandtlova. Statický tlak se v proudící tekutině zvětší o tlak dynamický, rovný pd = 1/2 (rv2), tedy o kinetickou energii objemové jednotky (při hustotě r). Na tomto zvýšení tlaku je funkčně založena Pitotova trubice (trubka), při jejím vložení do potrubí proti proudu vystoupí v ní sloupec kapaliny o výšku h, úměrnou celkovému tlaku (tj. statickému i dynamickému). Tuto tlakovou diferenci měří přímo trubice Prandtlova. Jako rychlostní čidlo lze použít také Pitotovu trubici teplotní. Termočlánkem lze měřit teplotní diferenci mezi studeným spojem, uloženým v boční dutině válcového tělesa se "statickou" teplotou a teplým spojem umístěným v čele tělesa a udávajícím "dynamickou" teplotu, která je proti statické teplotě větší o energetickou hodnotu 1/2 rv2 (kde r značí hustotu a v rychlost tekutiny).
Trubice VenturihoPevné průtokoměrné čidlo, tvaru protáhlé dýzy, na výtokové straně s táhlým nátrubkem (difuzorem), sloužícím k vyrovnání tlaků, což snižuje ztráty proti clonám nebo dýzám. Průtok se měří z tlakové diference.
TřeníFyzikální jev vyskytující se v mechanických systémech. Závislost t. na rychlosti pohybu dvou částí ve vzájemném dotyku je nelineární.více na Wikipedia: Friction
TřeníFyzikální jev vyskytující se v mechanických systémech. Závislost t. na rychlosti pohybu dvou částí ve vzájemném dotyku je nelineární.více na Wikipedia: Friction
tuhost zn. k. Tuhostí nějakého tělesa rozumíme jeho odolnost vůči deformaci vnější silou Fd. Lze ji vyjádřit podílem vnější síly (resp. výslednice vnějších sil) a deformační výchylky u, měřené ve směru působící síly v místě jejího působení. Při malých deformacích je tuhost konstantou tělesa: k = Fd/u. Tuhost je reciprokou veličinou k poddajnosti c. Jednotkou tuhosti je 1 newton na 1 metr = 1 N/m
Turbínový průtokoměrTurbinový průtokoměr využívá kinetickou energii kapaliny k uvedení rotoru do otáčivého pohybu rychlostí úměrnou střední rychlosti " v " kapaliny protékající příčným průřezem snímače. Otáčky rotoru jsou převáděny mechanicky převodovým ústrojím na integrační počítadlo nebo snímá elektronicky indukčním snímačem.
TyristorObecné označení pro bistabilní polovodičové součástky, které mají tři nebo čtyři vývody a jejichž základní strukturu tvoří čtyři polovodičové vrstvy (PNPN), k nimž mohou přibývat ještě další vrstvy polovodiče různých typů vodivosti.více na Wikipedia: Thyristor
TZBTechnické Zařízení Budov - obor zajišťující technické vybavení budov jednotlivými systémy, jako je EZS=Elektronický zabezpečovací systém, EPS=Elektronický protipožární systém a podobně.