Encyklopedie automatizace
A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

zobrazit slovník Zobrazit všechny pojmy


Pojmy
zákon v přírodních a technických vědách je slovní nebo matematické vyjádření nějaké pravidelnosti mezi přírodními nebo technickými jevy
zákon Hookeův pro tah a tlak Původní znění: Deformace je úměrná napětí materiálu. Dnes je vyjádřen vztahem: e =s /E , kde e značí poměrné prodloužení (i záporné), rovné Dl/l (l je původní délka a Dl je prodloužení), s(sN) normálové napětí a E konstanta materiálu nazývaná modul pružnosti v tahu nebo v tlaku
zákon Hookeův ve smyku lze vyjádřit vztahem: g=t /G, kde značí g je poměrné posunutí (zkos), t (sN)tečné napětí a G konstanta materiálu zvaná modul pružnosti ve smyku
Zákon OhmůvJe-li elektrický vodič dostatečně ochlazován a jeho teplota se nemění, pak proud I procházející vodičem je přímo úměrný napětí U mezi konci vodiče. Veličinou úměrnosti je elektrická vodivost G, takže platí: I = G•U. Elektrická vodivost G je reciprokou veličinou k elektrickému odporu R, takže Ohmův zákon zpravidla vyjadřujeme ve tvaru: I =U/R.
Zákon PlanckůvEmise a absorpce zářivé energie může se dít jen po celistvých násobcích kvanta e = h•n, kde n je vlastní frekvence oscilátoru a h "účinkové kvantum", tedy Planckova konstanta h. Neplatí tedy klasický předpoklad, že energie se může sdělovat plynule.
ZesíleníPoměr amplitudy výstupního signálu k amplitudě vstupního signálu v ustáleném stavu. U lineárních členů je z. konstantní, u nelineárních členů je funkcí amplitudy vstupního signálu. Hodnota z. se vyjadřuje buď přímo, nebo jako tzv. zisk v decibelech. Je-li hodnota z. K, vypočítá se hodnota zisku ze vztahu.
ZesilovačZařízení určené k zesílení procházejícího signálu. V automatizační technice se nejčastěji používá elektronický z. sloužící k tomu, aby se malé hodnoty napětí, proudu nebo výkonu zesílily na požadovanou velikost. Signál se zesiluje na úkor energie dodávané z napájecího zdroje.více na Wikipedia: Amplifier
Zpětná vazbaZapojení, které přenáší část signálu z výstupu zařízení na jeho vstup. Je-li polarita přivedeného signálu taková, že způsobí změnu stejného smyslu jako vnější přivedený signál, jde o kladnou z. v., působí-li proti této změně, jde o zápornou z. v. Kladnou z. v. používáme u oscilátorů a v systémech, ve kterých chceme zvětšit zesílení. Zápornou z. v. využíváme v regulačních obvodech, stabilizátorech, při korekci nelineárních členů, ke zvětšení spolehlivosti systému apod.více na Wikipedia: Feedback